School voor Daltononderwijs.

Wat is een MR

Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is elk schoolbestuur verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Op deze manier zorgt de wet ervoor dat ouders, leerkrachten en leerlingen (op het Voortgezet Onderwijs) mee mogen praten en beslissen over alles wat betrekking heeft op hun school.

Wie zit in de MR?

Op een basisschool bestaat de MR uit ouders en leerkrachten. Het aantal leden in een MR is bepaald door het aantal leerlingen dat op een school zit. Marimba heeft ongeveer 105  leerlingen wat inhoudt dat onze MR uit 4 personen bestaat: 2 ouders en 2 leerkrachten. Vanuit de MR worden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.

Afgevaardigden vanuit het team worden gekozen door het team en afgevaardigden door de ouders worden gekozen door de ouders.  Ze zijn de vertegenwoordigers van deze groepen (geledingen). Meestal duurt een zitting in de MR 3 jaar.

 Met wie overlegt de MR?

De oudergeleding van de  MR heeft regelmatig overleg met de ouderraad. Op deze manier proberen wij een vinger op de pols te houden van wat er leeft onder de ouders. Voor de personeelsgeleding geldt dat ze regelmatig met hun mede leraren vergaderen.

Minstens twee keer per jaar vindt er een vergadering plaats tussen het Schoolbestuur en de MR. Mocht er een reden toe zijn overlegt de MR ook met de schooldirectie.

Wat zijn de MR Bevoegdheden?

De bevoegdheden van de MR worden vastgelegd in een reglement. Er zijn twee soorten bevoegdheden: een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid.

De hele MR heeft een instemmingsbevoegdheid over zaken die de hele school aangaan bijvoorbeeld een fusie van scholen.

Soms hebben alleen de ouders instemmingsbevoegdheid bijvoorbeeld vaststelling van het schoolgids of alleen de leerkrachten bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van de taakverdeling onder de leerkrachten.

Ook is er vastgelegd bij welke zaken de MR een adviesbevoegdheid heeft, bijvoorbeeld een verbouwing van de school.

De MR mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur.

MR Vergaderingen 

De MR op Marimba vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en ouders en leerkrachten zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. Soms om privacy redenen kan een vergadering (of deel hiervan) besloten zijn maar dit wordt vooraf aangegeven. Ouders en leerkrachten mogen ook agendapunten aanleveren voor de MR agenda. De agenda verschijnt 2 weken voor de vergadering. Het wordt opgehangen in de grote hal en eventueel geplaatst op de website.

Wat zijn de MR Taken? 

De belangrijkste taken van de MR zijn:  

  • Het volgen en bewaken van het beleid van het schoolbestuur.

  • Het bevorderen van openheid en communicatie op school.

  • Het waken tegen discriminatie.

  • Medeverantwoordelijkheid (met schoolbestuur) voor het welzijn van de leerlingen en leraren op school.

Communicatie

De notulen van de MR vergaderingen worden opgehangen aan de prikbord in de grote hal op school. Ouders die graag de notulen per e-mail ontvangen kunnen een bericht sturen aan mr@pcmarimba.nl. Elk jaar brengt de MR een jaarverslag uit waarin staat waar de MR zich mee bezig gehouden heeft in het afgelopen jaar. Wij willen ook regelmatig MR nieuws op de website plaatsen.

MR leden

In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende personen lid van de MR:
Karin van Esch (ouder)
Alex Wendt  (ouder)
Jacqueline Goossens (team, voorzitter)
Sientje van Bakel (team, secretaris)Contact

Basisschool Marimba
Steenovenstraat 2
5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165
e: marimba@kiemuden.nl
www.pcmarimba.nl


Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:30


wo:
8:30 - 12:30

Op vrijdagmiddag vanaf 12:00 is groep 1-2 vrij

Routeplanner >

Agenda

24 februari -  Voorjaarsvakantie
10 maart -  Gr 1-2a Slabroek
11 maart -  Groep 2-3 Slabroek
12 maart -  Groep 1-2b Slabroek
16 maart -  Lentekriebels
Jaaragenda >

Foto

20180330_11-10_DSC_0387 20180330_11-05_DSC_0385
20180330_11-08_DSC_0386 20180330_11-04_DSC_0384
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links